org.hipi.mapreduce

Class BinaryOutputFormat.BinaryRecordWriter<K,V>